Naar inhoud

Bestuurlijk landschap

Roosdaal

Het bestuurlijk landschap is erg complex. Ook de sector van de lokale en provinciale besturen met zijn brede waaier van overheidsbesturen.

Een overzicht:

  • 308 gemeenten,  9 stadsdistricten in Antwerpen, 165 autonome gemeentebedrijven, 87 gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen en 13 interne gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen;
  • 308 OCMW’s en 97 OCMW-verenigingen;
  • 291 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: 62 opdrachthoudende verenigingen, 28 dienstverlenende verenigingen, 151 interlokale verenigingen, en 50 projectverenigingen (inventaris regioscreening);
  • 117 politiezones waarvan 33 eengemeentezones en 84 meergemeentezones;
  • 5 provincies, 24 autonome provinciebedrijven, 9 provinciale extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm en 6 provinciale intern verzelfstandigde agentschappen;
  • 1 879 besturen van erkende erediensten.

 

Met de vijfde staatshervorming kwam het zwaartepunt in de interbestuurlijke relaties op de dynamiek tussen Vlaanderen en haar lokale besturen te liggen. Het leidde tot meer nadruk op specifieke functies van de lokale besturen en meer en nieuwe taken. Zowel op financieel vlak (door het toenemend gewicht van lokale belastingen en de hervormde fondsen) als in termen van (algemeen) toezicht wonnen de lokale besturen aan relatieve handelingsvrijheid in vergelijking met de lang vigerende sturingstradities, al nemen de verschillende varianten van medebewind een deel van de vrijgekomen autonomie terug in.