Naar inhoud

Het beroep gemeentesecretaris

teambuiding

Een gemeentesecretaris is de algemeen directeur van de gemeente. Toch verschilt een gemeentesecretaris in vele opzichten van een algemeen directeur uit de privésector. Het meest specifieke is het generieke karakter van het werk. Hij is niet alleen bezig met zijn bedrijfsvoering, producten en dienstverlening, maar met de samenleving in haar geheel.

Samen met de politiek zorgt hij voor zijn klant: de burger, de vereniging en de onderneming. De klant heeft namelijk recht op een transparant en efficiënt bestuur. Dit betekent dat de gemeentesecretaris voortdurend strijd zal moeten leveren tegen alle bureaucratische processen die telkens weer opduiken en die onze samenleving zo complex maken.

De functie van gemeentesecretaris kunnen we, samenvattend, omschrijven in vijf grote lijnen:

De gemeentesecretaris is de algemeen directeur en leider van de gemeentelijke organisatie

 • De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten, staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer;
 • De gemeentesecretaris staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
 • De gemeentesecretaris staat in voor de organisatie en de werking van het interne controlesysteem;
 • De gemeentesecretaris organiseert de behandeling van de briefwisseling, meldingen en klachten.

De gemeentesecretaris is de griffier, strategisch adviseur en facilitator van de politieke organen

 • De gemeentesecretaris bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissies, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd;
 • De gemeentesecretaris woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen en is verantwoordelijk voor de notulering van besluiten;
 • De gemeentesecretaris adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.
 • De gemeentesecretaris medeondertekent de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad en van het college, de bekendmakingen, de akten en de briefwisseling van de gemeente.

De gemeentesecretaris is de voorzitter en drijvende kracht van het managementteam

 • De gemeentesecretaris bepaalt de agenda, zit de vergaderingen van het managementteam voor, initieert en superviseert de vastgelegde maatregelen en acties;
 • Het managementteam legt zich toe op de organisatiebrede, professionele ontwikkeling van de gehele gemeentelijke organisatie en overstijgt ‘de belangen’ van de verschillende diensten;
 • Het managementteam stuurt de ontwikkeling van de organisatie vanuit de filosofie van integrale kwaliteitszorg.

De gemeentesecretaris is de regisseur van de gemeentelijke dienstverlening.

De gemeentesecretaris stimuleert het samenspel tussen bestuurders en topambtenaren, dat van twee partijen vakmanschap vraagt